Åpenhet

Protex AS skal ha en ansvarlig forretningsdrift som ivaretar både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold på en bærekraftig måte. Vi skal være en pådriver for at våre interessenter tar bærekraftige valg i sin hverdag og i sine virksomheter.

Selskapet er underlagt Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vårt arbeid er blant annet basert på FNs menneskerettighetskonvensjon. Vi foretar årlige aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede for å sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere følger de samme erklæringer, konvensjoner og normer for universelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vi følger. 

Vår policy for miljø, menneskerettigheter og anstendig arbeid er tilgjengelig på denne siden.

Vi har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2008, noe som bekrefter vår innsats for miljøvennlig praksis.

Vår Miljøpolicy

Protex AS skal arbeide aktivt for å redusere bedriftens negative påvirkning på klima og miljø. Vi skal ha en miljøstandard som støtter en bærekraftig forvaltning av naturressurser. 

Dette innebærer at vi skal:

 • Kontinuerlig måle våre viktigste miljøaspekter, med mål om kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøavtrykk.
 • Etterleve egne og myndighetspålagte krav. Miljøstyringen skal være i henhold til kravene for Miljøfyrtårnbedrifter for å sikre systematisk samordning og oppfølging av miljøarbeidet.
 • Stille krav og følge opp leverandører av råvarer, produksjonstjenester og ferdige produkt om en miljømessig ansvarlig drift
 • Vektlegge miljøhensyn ved innkjøp av produkter og tjenester, og prioritere samarbeidspartnere som er miljøsertifisert
 • Sikre høy miljøbevissthet og -kompetanse i hele virksomheten. Ansatte skal kjenne til selskapets vesentlige miljøaspekter.
 • Legge til rette for at våre ansatte kan gjøre gode miljøvalg i sin hverdag.
 • Opprettholde vår Miljøfyrtårn-sertifisering og medlemskap i Grønt Punkt

Menneskerettigheter og sosialt ansvar

I vårt arbeid har vi valgt oss ut noen bærekraftsmål som vi ønsker å prioritere særskilt. Dette er:

 • FNs bærekraftsmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
 • FNs bærekraftsmål nr 10: Mindre ulikhet

Protex AS skal sørge for at våre samarbeidspartnere og datterselskap overholder de internasjonale og nasjonale krav til en sosialt ansvarlig produksjon. 

Sosialt ansvar handler om å ivareta menneskerettigheter, livskvalitet og positive sosiale strukturer, samtidig som en hindrer sosial dumping og sosial eksklusjon. Sosialt ansvar innebærer at vi er bevisst på hvordan vi påvirker mennesker og samfunn, sosialt, kulturelt og sosialøkonomisk. Det handler også om internt arbeidsmiljø og eksternt sosialt ansvar. 

 • Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering, og noen som helst form for diskriminering
 • Vi skal ikke benytte leverandører som bryter anerkjente menneskerettighetskonvensjoner, eller på annen måte bryter normer for akseptert anstendighet i arbeidslivet
 • Vi skal være åpen om vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid
 • Vår policy gjelder egen virksomhet, herunder datterselskaper, samt for relevante samarbeidspartnere som leverandører, kunder og andre
 • Vi skal ha signerte samarbeidsavtaler med våre strategiske leverandører der blant annet følgende poengteres:
 • Respektere FN’s menneskerettigheter
 • Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjonen nr. 29 og 105) aksepteres ikke
 • Arbeidere skal ha rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjonen nr. 87, 98)
 • Barnearbeid er strengt forbudt (ILO konvensjonen nr.138, 182)
 • Diskriminering aksepteres ikke (ILO konvensjonen nr.100 og 111)
 • Arbeidsmiljø
 • Nasjonale regler i forhold til lønn- og arbeidsforhold for øvrig skal overholdes
 • Nasjonale minimumsregler i forhold til helse, miljø og sikkerhet skal overholdes